Sách bài tập và bài giải giúp cho bạn những gì?

  • Thứ nhất: Được viết dành cho những người chưa biết nên viết rất chi tiết và tỷ mỹ. Đảm bảo các bạn đọc xong, các bạn sẽ hài lòng
  • Thứ hai: Giúp các bạn biết cách lập chứng từ của từng nghiệp vụ xảy ra cũng như giúp các bạn biết cách sắp xếp chứng từ (Chứng từ nào sắp trước và chứng từ nào sắp sau)
  • Thứ ba: Biết cách ghi vào trong sổ sách gồm những loại sổ nào (Sổ nào viết trước và sổ nào viết sau)
  • Thứ tư: Biết cách khoá sổ từ tài khoản loại 1 cho đến tài khoản loại 9 vào cuối tháng
  • Thứ năm: Biết cách lập bảng cân đối số phát sinh được lập từ những tài khoản nào. Và vì sao phải lập bảng cân đối số phát sinh
  • Thứ sáu: Biết cách lập báo cáo tài chính+Lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN và biết cách lập tờ khai giá trị giá tăng