Quyển sách này giúp gì cho bạn?

 • Một công ty mới thành lập thì cần làm những thủ tục gì về thuế?
 • Hiểu được báo cáo tài chính là gì?
 • Trước khi lập báo cáo tài chính chúng ta cần phải làm những công việc gì?
 • Ví dụ cụ thể về từng bước lập các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính….thời gian lập và nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan chức năng nào
 • Hiểu được thủ tục khai thuế ban đầu gồm những gì?
 • Hiểu được hóa đơn tài chính là gì? Hóa đơn lẻ là gì?
 • Những chỉ tiêu bắt buộc và không bắt buộc trên hóa đơn
 • Cách xử lý các tình huống về hóa đơn (Viết sai hóa đơn về mặt ảnh hưởng đến số tiền và không ảnh hưởng đến số tiền thì sẽ xử lý như thế nào
 • Thủ tục đặt in hóa đơn như thế nào?Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế?
 • Trước khi sử dụng hóa đơn chúng ta cần phải làm gì với những cuốn hóa đơn àm đã được in ra?
 • Hàng quý chúng ta cần phải lập những loại báo cáo nào (Báo cáo thuế GTGT, TNCN và Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn..)
 • Chính sách thuế (TNDN, TNCN và GTGT) ; Hóa đơn được hiểu như thế nào cho đúng?
 • Cách kê khai thuế GTGT, TNCN trên HTKK hàng quý được thực hiện như thế nào?
 • Cách quyết toán thuế TNDN và TNCN trên HTKK  được thực hiện như thế nào?
 • Xuất file trên HTKK dưới dạng nào và cách kê khai qua mạng như thế nào?
 • Cách nộp thuế bằng điện tử thực hiện như thế nào?