Lời mở đầu

Sau khi các bạn đã học xong bộ sách “TỰ HỌC KẾ TOÁN” được viết theo từng chủ đề (8 chương) và các bạn đã nắm rõ từng chương. Tôi xin nhắc lại để các bạn xem xét như sau:

  • Quy trình của 1 người làm kế toán từ lúc Phân tích nghiệp vụ phát sinh=> Lập chứng từ=> Ghi sổ=> Khoá sổ=> Lập bảng cân đối số phát sinh=> Lập báo cáo tài chính
  • Biết được cách xử lý từng nghiệp vụ và biết cách lập chứng từ cũng như ghi sổ sách (Sổ nhật ký chung, Sổ cái và Sổ chi tiết) của từng trường hợp hàng ngày
  • Biết được cuối tháng, cần phải ghi vào sổ sách những nghiệp vụ cuối tháng nào để cho sổ sách đầy đủ trước khi khoá sổ
  • Biết cách khoá sổ cũng như biết cách lập bảng cân đối số phát sinh cuối tháng để kiểm tra số liệu trước khi Lập báo cáo tài chính và
  • Biết cách lập báo cáo tài chính của 1 Công ty.

Tuy nhiên, những vấn đề trên các bạn đang xử lý rời rạc theo từng chương học hoặc theo từng chuyên đề mà Không phải xử lý xuyên suốt của một công ty.

Bạn muốn có 1 bộ chứng từ thực tế của 1 công ty xuyên suốt từ lúc mở sổ đầu tháng. Ghi nhận số dư đầu kỳ. Từ đó, xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh lập chứng từ và ghi vào sổ sách hàng ngày. Sau đó, cuối tháng ghi nhận những nghiệp vụ cuối tháng=> Khóa sổ và lập Bảng cân đối số phát sinh từ đó lập Báo cáo tài chính

Để đáp ứng nhu cầu của các bạn. Tôi đã mạnh dạng viết cuốn sách “BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN -Công ty sản xuất 1 sản phẩm BẰNG HÌNH ẢNH MINH HOẠ TỪ A ĐẾN Z”. Bộ sách này là một bộ sách không thể tách rời bộ sách “TỰ HỌC KẾ TOÁN BẰNG HÌNH ẢNH”. Bởi vì khi học xong bộ sách “TỰ HỌC KẾ TOÁN BẰNG HÌNH ẢNH” cũng đã có thực hành nhưng chúng ta cần phải có 1 bộ chứng từ đầy đủ của 1 công ty để thực hành để đầy đủ hơn từ lúc phát sinh nghiệp vụ => Lập chứng từ => Ghi sổ => Lập bảng cân đối số phát sinh => Lập báo cáo tài chính.

Tác giả
CPA. CPT Bùi Tấn Hải – Bài tập và bài giải kế toán-Công ty sản xuất một sản phẩm
Giảng viên Kế toán thuế An Tâm